பக்கம்_பேனர்

நிறுவனத்தின் நிகழ்ச்சி/தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

துருப்பிடிக்காத எஃகு உற்பத்தி வரி

அலுமினியம் அலாய் உற்பத்தி வரி

கண்காட்சி அரங்கம்

பயோபேங்க்